Acusacions

Qui és qui

Ministeri Fiscal

El Ministeri Fiscal, sense perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic tutelat per la Llei, d’ofici o a petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant d’ells la satisfacció de l’interès social (art. 124 CE). El Ministeri Fiscal exerceix les seves funcions a través d’òrgans propis d’acord amb els principis d’unitat d’actuació i de dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat. La norma bàsica que regula el Ministeri Fiscal espanyol és l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, aprovat per Llei 50/81 de 30 de desembre modificat per la Llei 24/2007, de 9 d’octubre. El Ministeri Fiscal és un òrgan únic per a tot l’Estat i els seus membres són autoritat a tots els efectes, actuant sempre en representació de tota la Institució.

Advocacia de l'Estat

L’Advocacia General de l’Estat representa a l’Estat i depèn funcionalment del Ministeri de Justícia. És l’òrgan directiu dels serveis que presten assistència jurídica a l’Estat i a altres institucions públiques. Està dirigit per l’advocat general de l’Estat, nomenat en Consell de Ministres.

Acusació popular

És una figura regulada en l’article 125 de la Constitució Espanyola i dóna legitimitat a qualsevol ciutadà perquè pugui personar-se en un procés judicial penal, encara que no s’hagi vist afectat directament pel delicte en qüestió. Es tracta d’una manera de participació cívica en l’administració de justícia i és una peculiaritat espanyola que no existeix en altres països. Encara que està permesa tant per a persones físiques com jurídiques, és molt comú que aquesta figura la protagonitzin col·lectius, associacions o fins i tot partits polítics.